Algemene Voorwaarden Christinart

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Geldend voor workshops, lessen, vrij werk, opdrachtwerk. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, opdrachten en vrij werk verkoop.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot hetgeen omschreven in 1.1 is van toepassing vanaf bevestiging van inschrijving voor deelneming aan hetgeen in 1.1 genoemd.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.3 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 5 en 10 deelnemers per workshop of cursus. U kunt U opgeven voor een reservelijst of wachtlijst wanneer een groep vol is.
2.4 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Ingeval een afmelding van workshop of cursus wordt € 10,= aan administratiekosten achtergehouden.
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt geen geld teruggeboekt.
3.3 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even. 

4. Annulering/verplaatsing door Christine van Oostrum
4.1 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 6 deelnemers zijn.
4.2 Christine van Oostrum is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 5 dagen voor aanvang bericht.
4.3 In overleg met cursisten is het de docent toegestaan om een les te verplaatsen in tijd.
4.4 Bij ziekte van de docent kan deze vervangen worden door een andere docent, of de aangeboden workshop of cursus komt te vervallen. In dit geval wordt, in overleg, de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele factuur binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Christine van Oostrum.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar. 

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Christine van Oostrum. Zij zal er alles aan doen om het probleem op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.  

7: Aansprakelijkheid
7.1 Christine van Oostrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Christine van Oostrum is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt. 

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Christine van Oostrum toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. 

9: Overig
Reiskosten, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.1 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug. 
Voor overige vragen kun je contact opnemen met Christine van Oostrum.